Lees hier onze algemene voorwaarden

Lees hier onze algemene voorwaarden - Succesfactor

De algemene voorwaarden van Succesfactor.nu zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door Succesfactor.nu, tenzij hiervan expliciet wordt afgeweken in een schriftelijke overeenkomst. Door afname van enig product of dienst van Succesfactor.nu verklaart u op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden. Succesfactor.nu behoudt het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de klant op de hoogte te hoeven stellen.

1. Definities

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Succesfactor.nu een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten. Hieronder valt ook de wederpartij die in het kader van een partnerschap met betrekking tot het aanbieden van diensten of producten van Succesfactor.nu, een overeenkomst met Succesfactor.nu is aangegaan.

Overmacht: Onder overmacht wordt verstaan; alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Succesfactor.nu niet in staat is haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval, maar niet uitsluitend: staking, ziekteverzuim van hulppersonen, onderaannemers dan wel personeel van Succesfactor.nu, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door opdrachtnemer ingeschakelde externe partijen, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid

1. Door ondertekening van een overeenkomst met Succesfactor.nu verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Succesfactor.nu en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2. Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk, indien dat expliciet in een overeenkomst tussen Succesfactor.nu en de opdrachtgever is overeengekomen.

3. Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgave door Succesfactor.nu zijn geheel vrijblijvend.

2. Het ondertekenen van een door Succesfactor.nu uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met Succesfactor.nu, nadat Succesfactor.nu deze schriftelijk heeft bevestigd.

3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door Succesfactor.nu blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Succesfactor.nu. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.

4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Succesfactor.nu zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Succesfactor.nu niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Succesfactor.nu zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Succesfactor.nu het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Succesfactor.nu aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Succesfactor.nu worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Succesfactor.nu zijn verstrekt, heeft Succesfactor.nu het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Succesfactor.nu de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. Duur en beëindiging

1. De looptijd van producten of diensten van Succesfactor.nu wordt schriftelijk overeengekomen. Daarnaast wordt in dezelfde overeenkomst de levertijd van het product of de dienst vastgesteld.

2. Succesfactor.nu heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door Succesfactor.nu onderhouden worden.

3. Succesfactor.nu heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Succesfactor.nu gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende algemene voorwaarden.

4. Succesfactor.nu heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5. Opzegging van de overeenkomst kan, door beide partijen, slechts bij aangetekend schrijven geschieden. De opzegtermijn bedraagt in alle gevallen minimaal 1 maand en vangt aan op het moment dat de opzegging bij aangetekend schrijven is geschied.

6. Levering en levertijd

1. Succesfactor.nu gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.

2. Mocht Succesfactor.nu onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Succesfactor.nu alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Succesfactor.nu een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

3. Door Succesfactor.nu gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze (papier en/of PDF bestand via email) aan de opdrachtgever verstrekt.

7. Succesfactor.nu Academy

1. Aan de opdrachtgever wordt na aanschaf een abonnement/licentie op de Succesfactor.nu Academy verleend.

2. Deze licentie/abonnement is alleen geldig voor de opdrachtgever, tenzij Succesfactor.nu expliciete toestemming verleend voor gebruik door een derde.

3. De Succesfactor.nu Academy en alle onderdelen die het behelst blijft altijd eigendom van Succesfactor.nu en mogen niet aan derden verstrekt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Succesfactor.nu.

4. De licentie/abonnement voor de Succesfactor.nu Academy heeft, tenzij schriftelijk anders overeengekomen een looptijd van 6 (zegge: zes) maanden. De licentie wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een periode van 1 (zegge: één) maand tenzij de opdrachtgever deze schriftelijk opzegt.

5. Opzegging geschiedt schriftelijk door Succesfactor.nu, dan wel de opdrachtgever met in achtneming van een opzegtermijn van 1 (zegge: één) maand.

6. Het is Succesfactor.nu toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan de Academy zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever. Deze wijzigingen geeft de opdrachtgever geen recht om de overeenkomst te wijzigen en/of te ontbinden.

7. Succesfactor.nu is niet aansprakelijk voor enige geleden schade die volgt uit het gebruik van de Succesfactor.nu Academy.

8. Overmacht

1. Succesfactor.nu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Succesfactor.nu als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Succesfactor.nu alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Succesfactor.nu geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Succesfactor.nu tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

 

9. Prijzen

1. Alle vermelde en in een offerte aangeboden prijzen zijn exclusief BTW, administratiekosten en overige rechten/heffingen tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat of overeengekomen wordt.

2. Wijzigingen in de tarieven worden door Succesfactor.nu minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

10. Betaling

1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor diensten of producten wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Succesfactor.nu is de opdrachtgever betalingplichtig. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Succesfactor.nu het verschuldigde bedrag aan haar te voldoen.

2. Bij uitblijven van betaling van de facturen van Succesfactor.nu door opdrachtgever behoudt Succesfactor.nu zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat alle verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Succesfactor.nu stuurt dan een aanmaning ter betaling. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente, conform art. 6:119a BW, en buitengerechtelijke incassokosten over het openstaande factuurbedrag ter hoogte van het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief verschuldigd aan Succesfactor.nu.

4. Mocht opdrachtgever menen dat het door Succesfactor.nu gefactureerde bedrag onjuist is, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Succesfactor.nu hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die vervolgens binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

5. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Succesfactor.nu heeft voldaan.

6. Succesfactor.nu hanteert een eigendomsvoorbehoud op producten, diensten, adviezen en campagnes van Succesfactor.nu totdat de opdrachtgever, de betalingsverplichting heeft voldaan.

11. Intellectueel Eigendom

1. Het intellectuele eigendom van door Succesfactor.nu verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij Succesfactor.nu, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. Bij gebleken schending/inbreuk van het intellectuele eigendom en niet overeengekomen ruimer of ander gebruik heeft Succesfactor.nu recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste € 10.000,- onder handhaving van het recht van Succesfactor.nu om een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

2. Succesfactor.nu behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

3. Al het door Succesfactor.nu vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Succesfactor.nu niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

4. Het is aan opdrachtgever niet toegestaan de door Succesfactor.nu ontwikkelde ideeën, concepten of proefontwerpen, zoals de Academy, aan derden te verstrekken zonder expliciete voorafgaande toestemming van Succesfactor.nu. Gebeurt dit wel op onrechtmatige manier, dan heeft Succesfactor.nu recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste € 10.000,- onder handhaving van het recht van Succesfactor.nu om een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

5. Voor zover noodzakelijk voor gebruik door opdrachtgever van de door Succesfactor.nu geleverde producten en/of diensten, verleent Succesfactor.nu aan opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op die producten en/of diensten.

6. Voor zover auteursrecht of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Succesfactor.nu ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten is en blijft Succesfactor.nu eigenaar van deze rechten.

12. Aansprakelijkheid

1. Voor zover Succesfactor.nu bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, is Succesfactor.nu op geen enkele manier aansprakelijk voor schade voortkomend uit deze relaties ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Succesfactor.nu.

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Succesfactor.nu slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Succesfactor.nu voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3. Opdrachtgever vrijwaart Succesfactor.nu voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Succesfactor.nu.

4. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd/gezien kan worden. Succesfactor.nu kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het digitaal verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

5. Succesfactor.nu is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

6. De opdrachtgever dient Succesfactor.nu terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte en door Succesfactor.nu geleden schade.

7. Succesfactor.nu is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.

8. Succesfactor.nu is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Succesfactor.nu is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Succesfactor.nu kenbaar behoorde te zijn.

13. Uitsluiting gebruik

1. Succesfactor.nu heeft het recht om de opdrachtgever (tijdelijk) uit te sluiten van het gebruik van geleverde producten of diensten en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Succesfactor.nu niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Succesfactor.nu zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Succesfactor.nu kan worden verlangd.

2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de uitsluiting van het gebruik bestaan.

3. Geleverde producten worden weer ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever indien binnen een door Succesfactor.nu gestelde termijn de opdrachtgever zijn verplichtingen is nagekomen.

14. Overdracht van rechten en plichten

1. Succesfactor.nu noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

15. Garantie

1. Succesfactor.nu garandeert dat haar producten en/of diensten vrij zijn van gebreken gedurende 1 maand na oplevering. Oplevering vindt plaats op het moment waarop de producten en/of diensten worden aangeboden op de krachtens de overeenkomst afgesproken plaats en tijd. Binnen de gestelde termijn zal Succesfactor.nu op verzoek van opdrachtgever naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen. Aan Succesfactor.nu wordt een redelijke termijn van tenminste 2 weken geboden de gebreken te herstellen.

2. Succesfactor.nu verleent geen garantie indien:

– de geconstateerde gebreken veroorzaakt zijn door gebruiksfouten van opdrachtgever of derden;

– op enigerlei wijze wijzigingen in de producten en/of diensten van Succesfactor.nu zijn aangebracht door opdrachtgever of derden;

– opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan zijn verplichtingen uit de met Succesfactor.nu gesloten overeenkomst;

– een gebrek of onvolkomenheid niet binnen dertig (30) dagen na het ontdekken daarvan schriftelijk aan Succesfactor.nu is gemeld;

– gegevens verloren zijn gegaan als gevolg van gebruiksfouten van opdrachtgever of derden;

– het producten en/of diensten betreft waarvoor geen garantie gegeven kan worden, zoals werkzaamheden betrekking hebbende op de uiterlijke vormgeving;

– opdrachtgever de door Succesfactor.nu geleverde producten en/of diensten accepteert,

– na acceptatie door Succesfactor.nu wijzigingen zijn aangebracht;

– Succesfactor.nu door opdrachtgever is gevrijwaard voor eventuele aanspraken van derden in geval van gebreken.

16. Wijziging van de algemene voorwaarden

1. Succesfactor.nu behoudt zicht het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Tot die tijd blijven de oude algemene voorwaarden van kracht.

3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

17. Overige bepalingen

1. Succesfactor.nu zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Succesfactor.nu.

2. Succesfactor.nu is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten (waaronder op haar website), tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

18. Toepasselijk recht en geschillenregeling

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Succesfactor.nu en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de rechtbank Overijssel aanhangig worden gemaakt.